Links

Iokai Meridian Shiatsu® in Deutschland – Ausbildung und Behandlung
www.iokai-shiatsu.de

GSD Shiatsu – Gesellschaft für Shiatsu in Deutschland e. V.
www.shiatsu-gsd.de

Shingitai Stuttgart – Traditionelles Shito-Ryu Karate
www.shingitai-stuttgart.de

Kenkoki – Schule für Kampfkunst, Ki und Shiatsu
www.kenkoki.de